Prosjekt Inuit

Vedtekter for foreningen

§ 1 Navn og vita

Foreningens navn er Prosjekt Inuit Foreningens adresse er Røkebergveien 78, 3320 Vestfossen Foreningens hjemmeside er www.qajaqnorway.org Foreningens bankkonto er 1254.05.24627 (Cultura Sparebank)

§ 2 Formål

Foreningens formål er å registrere, oppmåle og tegne alle kajakker som befinner seg innenfor Norges grenser, og som er bygget av Inuiter, Yuiter og Aleuter i henhold til disse folkegruppenes tradisjoner. Foreningen ønsker å samarbeide med disses institusjoner, med Norske museer og samlinger, og ellers med alle institusjoner og personer i inn- og utland med interesse for samme emne.

Foreningens formål er å utvide kunnskapen i Norge om gamle kajakker gjennom aktiv bruk og padling av replika/semireplika kajakker. Dette oppnås blantannet ved å arrangere treff og samlinger der mennesker med samme interesse kan møtes for utveksling av erfaringer og gjensidig inspirasjon.

Foreningen vil gi råd om bevaring og yte bistand ved restaurering av kajakkene. Foreningen ønsker å offentliggjøre sine resultater gjennom tekst, fotografi og tegninger. Alle publikasjoner er beskyttet i henhold til opphavsretten.

§ 3 Medlemsskap

Personer med interesse som samsvarer med foreningens formål, og som ønsker å yte en innsats, kan bli medlemmer av foreningen etter søknad. Hvert medlem har 1 stemme på årsmøtet. Også institisjoner kan søke medlemsskap, disse har likeledes 1 stemme på årsmøtet. Foreningen kan gi passivt medlemsskap til personer og institusjoner som ønsker å støtte foreningen moralsk eller økonomisk, men som ikke ønsker å delta i det praktiske arbeidet. Disse har ikke stemmerett. Alle søknader om medlemsskap behandles av styret/årsmøtet.

§4 Kontingent

Årlig kontingent er 200,- Kr.

§5 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Det innkalles hvert år i løpet av april måned. Til behandling foreligger:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av ordstyrer, referent og referatundertegner

3. Årsberetning

4. Regnskap og budsjett

5. Innkomne forslag

6. Valg av styre og øvrige tillitsverv

Styrets forslag til dagsorden sendes medlemmene senest 5 uker før årsmøtets dato. Medlemmene sender sine forslag senest 3 uker før samme dato til styret. Endelig dagsorden skal være medlemmene i hende senest 2 uker før samme dato. Prosessen foregår pr. post, eller, dersom alle medlemmene samtykker, pr. e-post. Alle vedtak fattes gjennom alminnelig flertall, såsant vedtektene ikke krever annet flertall.

§6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller minst 5 medlemmer krever det. Gjennomføringen skjer som for ordinært årsmøte. Ved oppløsning av foreningen gjelder egne regler, se §9.

§7 Styre

Styret består av 3 medlemmer: 1: Leder, 2: Sekretær, 3: Kasserer. Alle velges gjennom alminnelig flertall på årsmøtet. Styret leder foreningens virksomhet mellom årsmøtene, fordeler oppgaver medlemmene imellom, avholder styremøter og medlemsmøter etter behov, og gjennomfører årsmøtet.

§8 Vedtektsendring

Vedtektene kan kun endres av ordinært eller ekstraordinært årsmøte ved 2/3 flertall.

§9 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan kun vedtas av ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Vedtaket er ikke gyldig før det bekreftes av ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall. Det må gå minst 8, høyst 12 uker mellom de to årsmøtene. Ved oppløsning skal foreningens midler tilfalle virksomhet som støtter foreningens formål. Foreningen kan inngå organisatorisk sammenslutning med andre institusjoner med samme formål. Slik sammenslutning må skje etter samme framgangsmåte som beskrevet ovenfor. Denne paragrafen kan ikke endres.

.